V dnešní době bývá skleněné zábradlí nebo zábradlí se skleněnou výplní naprosto běžnou součástí interiérů rodinných domů, rezidenční a administrativní výstavby. Jedinečné vlastnosti skla přináší do interiéru více světla a opticky zvětšují prostor. Navíc se tónované nebo fólií upravené sklo může stát výrazným designovým prvkem celého domu.

Z praxe můžeme jmenovat hlavní požadavky na sklo do zábradlí, kterým věnujeme při návrhu a realizaci velkou pozornost. Jsou to požadavky na snadnou údržbu a výměnu, estetické požadavky, způsob podepření, způsob uložení, bezpečnost navrhovaného řešení, stavební fyziku, statiku a legislativu.

Estetické požadavky
Sklo je využíváno především pro své jedinečné estetické a materiálové vlastnosti. Co je tedy při výběru skleněného zábradlí z estetického hlediska důležité a na co by se nemělo zapomínat? Vybrat si barvu, rozměr, tvar, popřípadě motiv, který chcete na sklo nebo do skla vytvořit, je čistě jen na vás. Firma, jako je například Dastech s.r.o., má poté povinnost zajistit dostatečnou kvalitu a splnění všech ostatních požadavků. Při výrobě skla do zábradlí se využívá různá technologie, která základní sklo dále zušlechťuje. Sklo se například brousí, leští, vrství pomocí speciálních folií (např. PVB, EVA, EVASAFE, pryskyřice), popřípadě se dále tepelně upravuje, aby mělo větší odolnost proti bočnímu nárazu a přenášelo větší napětí od zatížení. Všechny tyto postupy v praxi s sebou nesou riziko poškrábání, optické deformace, změny odrazu světla nebo reflexe.

Způsob podepření
Již jsem se jednou zmínil, že sklo je ztuhlá kapalina, a právě kvůli těmto vlastnostem je velmi důležitý způsob podepření skla. Při laboratorních a matematických simulacích průběhu napětí ve hmotě skla (jinými slovy: co sklo vydrží) bylo prokázáno, že se změnou podepření se mění i odolnost skla. Což například znamená, že pokud obdélníkovou tabuli skla o rozměru 1000 x 800 mm podepřete po všech čtyřech stranách, snese větší zatížení než tabule skla, která je podepřená jen po dvou stranách. Při bodovém podepření musí být tabule skla tepelně tvrzená, jelikož velikosti kritických napětí, které způsobují praskání skla, jsou v místě bodového podepření za mezí svých přípustných hodnot. Pro zjednodušení si stačí uvědomit, že čím menší plochou sklo podpíráme, tím masivnější jeho hmota musí být.

Způsob uložení
Někdo by si mohl říci, že způsob uložení je to samé jako způsob podepření. U skleněného zábradlí můžeme sklo podepřít po čtyřech, třech nebo dvou stranách. Dále se sklo kotví bodově nebo se vetkne za spodní stranu do podlahy. Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující odolnost skla vůči zatížení a povětrnostním vlivům je jeho způsob a kvalita uložení. Každá tabule skla musí být uložená tak, aby byla dostatečně oddělená nosnou nebo distanční podložkou od své nosné konstrukce. Někdy dokonce tloušťka a tuhost nosné podložky rozhoduje o velikosti odolnosti skla proti praskání.

Stavebně fyzikální požadavky
Stavební fyzika je obor, který se zabývá fyzikálním chováním stavebních materiálů v organizmu celé stavby. Protože skleněné zábradlí je funkční součástí tohoto celku, je nutné se na něj podívat i z tohoto úhlu pohledu.
Jak nám tedy sklo v zábradlí může změnit pohodu v interiéru budov?
Interiér více prosvětlí, ale také nám propustí více tepla od slunečních paprsků. Někdy nám plocha tabule skla může změnit k lepšímu nebo k horšímu prostorovou akustiku. Zabarvené sklo mění index podání barev, a například se bílý papír jeví jako růžový. Skleněné zábradlí nám může změnit i tepelně izolační vlastnosti některých částí stavebních konstrukcí (např.: francouzské okno, které zakryjeme z exteriéru tabulí skleněného zábradlí).

Požadavky na bezpečnost
O tom, jak se vyrábí a co vše musí splňovat bezpečné sklo pro skleněná zábradlí, by mohl být napsaný samostatný článek. Někdy nám však postačí, jak se lidově říká „selský rozum“. Kdybych vám nyní polož otázku „Co si představujete od bezpečného skleněného zábradlí?“, každý by bez rozmyšlení jistě odpověděl „Nesmím skrze něj propadnout. Neměl bych se o něj poranit. Neměl bych se bát o zábradlí opřít. V případě rozbití by na mě nemělo spadnout. Jeho konstrukce a vlastnosti by neměly znehodnocovat výsledný dojem…“
Potkal jsem ženu, která mi vyprávěla, jak je pro ni velmi obtížné chodit po schodišti, kde je jen skleněné zábradlí bez madla. Jelikož trpí panickou závratí z výšky, leze po těchto schodištích skoro po čtyřech. Možná se to někomu bude zdát vtipné, ale zkuste se vžít do pocitů této ženy, která se potřebuje při chůzi do schodů opřít o madlo, ale ono tam žádné není, a má se držet jen úzké hrany skla, která odděluje prostor schodiště a několikametrové převýšení.

Požadavky na statiku
Pod pojmem statické požadavky je ve většině případů myšlen návrh tloušťky skla na působení vnějších a vnitřních sil. Skleněné zábradlí musí odolat bočnímu nárazu (simulace pádu osoby), aby nedocházelo k propadnutí nebo vypadnutí tabule skla na osoby nacházející se pod zábradlím. Jedním z důležitých vlivů, který může ovlivnit pevnost a celistvost skla v zábradlí, je jeho teplota. Probarvená skla ve hmotě nebo skla s potiskem či barevnou folií mají zvýšenou energetickou absorpci, čímž dochází k výraznému nárůstu teploty, která může zapříčinit praskání skla vlivem rozdílu teplot v ploše nebo délkové roztažnosti. Co ale nejvíce snižuje pevnost a tuhost skla, je kvalita povrchu a hran. Jakékoliv škrábance, mušle na hraně nebo prasklinky v ploše výrazně snižují jeho odolnost proti prasknutí. Krátkodobě sklo odolá poměrně velkému zatížení, ale při dlouhodobějším zatížení je někdy jeho pevnost až 3x menší.

Legislativní požadavky
Z pohledu norem a zákonů je na skleněné zábradlí velmi přísně dohlíženo a věnuje se mu celosvětová pozornost. V České republice je platná norma ČSN 743305 – Ochranná zábradlí, ve které je od ledna 2008 doplněna část s názvem Skleněné výplně zábradelních konstrukcí. Z této normy vyplývá, že při rozbití skleněného zábradlí nesmí dojít:
• k vytvoření otvoru, kterým by prošla koule o průměru 76 mm při síle 25 N,
• ke vzniku trhlin celou tloušťkou vzorku, dosahující až k okraji výplně,
• k oddělení částí výplně o ploše větší než 6400 mm2,
• k porušení nosné konstrukce (ztrátě spolehlivosti),
• k vytažení výplně z rámu nebo úchytů, a to ani na části obvodu nebo úchytu.

Požadavky na skrytá rizika
Použitá skla pro výplně zábradlí musí být vždy vrstvená pomocí folií a často se pro zvýšení jejich pevnosti tepelně tvrdí. Tyto zušlechťující procesy však s sebou nesou různá skrytá rizika, která často vedou k reklamacím a zdlouhavým sporům.
• samovolné prasknutí tepelně tvrzeného skla vlivem sulfidu nikelnatého nebo krystalické nečistotě
• delaminace
• rozdílná smáčivost povrchu skla
• oslepnutí skla
• anizotropie
• stárnutí skla

Požadavky na údržbu a výměnu
Na jednom ze svých firemních tréninků jsem žákům řekl větu, po které se zvedla vlna smíchu, ale vzápětí si všichni uvědomili, že mám pravdu. Ta věta zněla: „Na světě existují dva druhy skla, ta co praskla a ta co prasknou.“ U skleněného zábradlí to platí obdobně. Pokud si při návrhu a výběru skla do zábradlí neuvědomíme, že bychom ho měli čistit a v případě potřeby i vyměnit, může nás to v budoucnu stát spoustu problémů a peněz. Zanedbáme-li požadavky výrobců na údržbu zasklení, může dojít k jeho trvalému poničení a jistě by vás mrzelo, kdybyste se dozvěděli, že stačilo jen používat jiný čisticí prostředek.
Požadavky na chyby a vady skla pro skleněné zábradlí
Nerad maluji „čerta na zeď“, ale jsme jen lidé a nikdo není neomylný. Proto mít v týmu člověka, který dokáže vyhodnotit možné chyby a předcházet jim pomocí předem promyšlených postupů a řešení, je k nezaplacení. V praxi při navrhování skleněného zábradlí se stávají nejčastěji tyto chyby:
• projekční,
• výrobní,
• manipulační a přepravní,
• skladovací,
• montážní,
• při užívání a údržbě,
• kolaudační.
Jsou firmy, které se učí z vlastních chyb a každá chyba je stojí nemalé peníze nebo ztrátu pověsti a důvěry svých zákazníků, ale jsou i firmy, které si uvědomují, že ostatní již podobnou chybu někdy v minulosti udělali, a proto se vzdělávají a využívají zkušeností druhých. Tyto firmy jednoduše poznáte a ani vám nemusím popisovat jak.

Autor: Miroslav Sázovský, specialista na stavební sklo, www.sazovsky.cz